Tlf. 98 34 11 20

FERIELOGI.DK : Om os : Betaling : Leje- og betalingsbetingelser ved bestilling af feriebolig hos FerieLogi

Leje- og betalingsbetingelser ved bestilling af feriebolig hos FerieLogi

Lejebetingelser

Det på fakturaen angivne antal personer og antal ferieboliger er gældende. Den lejede feriebolig eller hotelværelse må under ingen omstændigheder bebos af flere personer, end det antal, der er aftalt med FerieLogi.dk og anført på fakturaen.

Reklamation.

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for ferieboligejeren /hotelejeren eller FerieLogi på tlf. 98341120 inden et døgn efter, at manglen er opdaget, således at afhjælpning kan ske på stedet. I modsat fald kan FerieLogi.dk ikke holdes ansvarlig.

Kundens (lejer)  ansvar.

Lejer er forpligtet til at behandle boligen, med alt hvad dertil hører, ordentligt og på behørig måde, og  hæfter for alle skader, som denne og ledsagende personer måtte forårsage. - Såfremt intet andet er anført, er kunden ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort stand. Selv om der er betalt for slutrengøring, eller slutrengøring er inkluderet i lejebeløbet, fritager det ikke lejer for forpligtelsen til at rydde op i ferieboligen, herunder ordne opvask, tømme køleskab og skraldespand, rengøre bageovn og udendørs grill inden afrejse. 

Lejer er ansvarlig for at denne samt ledsagende personer, ikke er til gene for ferieboligens naboer eller øvrige omgivelser. - Såfremt lejer eller ledsagende personer udviser grov adfærd, begået uagtsomt eller med fortsæt, forbeholder FerieLogi eller ferieboligejeren sig ret til uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. FerieLogi vil i givet fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hele eller dele af lejebeløbet.

Medbringelse af hund.

I nogle ferieboliger er husdyr ikke tilladt. FerieLogi eller ferieboligejeren kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i ferieboligen. FerieLogi og ferieboligejeren påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte ferieboliger. Hund eller andet kæledyr må kun medbringes, når det på forhånd er aftalt med FerieLogi. En medbragt hund skal overholde de instrukser, som ferieboligejeren fastsætter. - Det betyder bl.a. at hunden ikke må være i møblerne og sengene. Hunden må heller ikke efterlades alene i boligen, såfremt den gør til gene for naboer og omgivelser, eller såfremt den reagerer ved at lave skade på døre, vægge, møbler eller andet.  

FerieLogis ansvar.

I tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligejerens side eller ekspeditionsfejl, fejloplysninger el.lign. forbeholder FerieLogi sig ret til enten at tilbagebetale lejen eller at erstatte en lejet feriebolig med en anden. Skulle denne sidste feriebolig være billigere end den oprindeligt lejede, vil prisforskellen blive tilbagebetalt. FerieLogi er ikke erstatningspligtig for yderligere følgevirkninger af ejerens kontraktbrud. FerieLogi påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. indførelse/forhøjelse af lokale turistskatter, nedlæggelse af lokale butikker, vej og byggearbejde m.m.). FerieLogi påtager sig ikke ansvaret for en forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger, f.eks. lukning af en svømmehal, o.lign. Ej heller påtager FerieLogi sig ansvaret for uventet støj som følge af byggeri, vejarbejder og virksomhedsaktiviteter eller lign. Ligeledes påtager  FerieLogi sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på ferieboligens installationer, tilstopning af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.


FerieLogis ansvar i forbindelse med ekstraordinære situationer.

Såfremt leje af en bolig ikke lader sig gennemføre af årsager, som FerieLogi ikke har indflydelse på, f.eks. som følge af at ejeren sælger sin ejendom, eller ejendommen går på tvangsauktion, eller ejeren dør, og ingen ønsker at videreføre udlejningsvirksomheden eller anden årsag, som er uden for FeriLogis indflydelse, er FerieLogi berettiget til at ophæve lejeaftalen. FerieLogi skal da straks tilbagesende kundens indbetalte leje. FerieLogi er herudover ikke yderligere erstatningspligtig i denne situation, men FerieLogi vil gerne være behjælpelig med at finde en evt. erstatningsbolig.

I tilfælde af Force Majeure begivenheder, det vil sige usædvanlige begivenheder, som FerieLogi ikke har indflydelse på, er FerieLogi heller ikke erstatningspligtig. Det kan eksempelvis dreje sig om krig, jordskælv, skovbrande, natur- og forureningskatastrofer, pandemi, oversvømmelser, laviner, snekaos og andre usædvanlige vejrfænomener. Endvidere kan det dreje sig om epidemier, grænselukning, ekstraordinære trafikforhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse. I disse og lignende situationer, kan FerieLogi heller ikke gøres ansvarlig.

Internet

Det skal indledningsvis påpeges, at anvendelse af internettet på feriestedet naturligvis skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selv om der i beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside er oplyst, at ferieboligen har internetforbindelse, må FerieLogi.dk tage det forbehold, at internettet kan svigte. For de fleste brugere af internettet er det en velkendt sag, at der kan opstå problemer med internetforbindelsen, specielt for trådløst internet og WiFi over hotspot. Det gælder generelt, at signalet kan svinge i kvalitet, og undertiden helt ophøre. Som følge heraf kan FerieLogi.dk ikke garantere, at en internetforbindelse fungerer tilfredsstillende. FerieLogi.dk påtager sig ikke ansvar for de følgevirkninger, herunder økonomiske, som en utilfredsstillende internetforbindelse måtte give anledning til.

Forsikring.

FerieLogi  påtager sig intet ansvar for lejeren og ledsagende personer i den periode, de bor i ferieboligen eller er under transport til og fra feriestedet. Der er ingen forsikringsdækning for lejere og ledsagere eller deres ejendele. Lejer er selv ansvarlig for person- og  tingskade under ferien.

Ekstraudgifter.

Af fakturaen og beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside fremgår, hvilke ydelser opholdet indeholder. Øvrige ydelser afregnes direkte med værten på feriestedet. I nogle tyske, østrigske og italienske byer opkræves en ”kurskat” på typisk 1-2 euro pr. voksen pr. dag og halvdelen for  børn. Denne ”kurskat” skal betales direkte til værten på feriestedet, med mindre andet er aftalt med FerieLogi.

 

Betaling.

Ved bestilling af ferieboligen skal der indbetales et forskud på 25% af det totale fakturabeløb, dog mindst 500 kr. Dette beløb skal betales straks efter, at FerieLogi’s reservationsbekræftelse for den bestilte rejse er modtaget. - Restbeløbet, dvs. det totale fakturabeløb minus det indbetalte forskud, skal betales senest 45 dage før lejeperiodens begyndelse. (Der tilsendes ikke ny opkrævning) 

Ved booking af feriebolig mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse betales det totale fakturabeløb straks efter, at reservationsbekræftelsen fra FerieLogi er modtaget. Det totale fakturabeløb skal altid være betalt inden afrejsedagen. Ved betaling henvises til det påførte booking/fakturanummer på reservationsbekræftelsen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved overførsel/betaling fra udlandet skal samtlige udgifter i forbindelse med bankoverførslen betales af kunden. Når FerieLogi har modtaget det totale fakturabeløb, tilsendes lejebevis med adressen på feriestedet samt diverse rejsedokumenter.

Betaling af fakturaen er samtidig en erklæring om, at ”FerieLogi’s almindelige betingelser” er blevet læst og accepteret.

Ændring af lejeforhold

FerieLogi akcepterer, så vidt det er muligt, en (1) ombooking af den oprindelige lejeaftale frem til 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Er der under 60 dage til lejeperiodens start, vil det normalt ikke være muligt at foretage ombooking af indgået lejeaftale. Enhver ombooking/ændring af indgået lejeaftale koster et gebyr på 250 kr.

Afbestilling

Mere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse:

Ved afbestilling af bookingen mere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse opkræves 25% af lejeudgiften. Såfremt der ikke er betalt forskud, f.eks. fordi det totale beløb er betalt straks, tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag på 25% af det totale fakturabeløb. Fradraget udgør dog mindst 500 kr.

Mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse:

Ved afbestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse fortabes det indbetalte beløb. Hvis det lykkes FerieLogi at genudleje den bestilte feriebolig til en anden kunde, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, dog med et fradrag på 25% af fakturabeløbet. Fradraget udgør dog mindst 500 kr. Lejeperioden kan  ikke udskydes til et senere tidspunkt.

Fraflytning i lejeperioden:  Benyttes ferieboligen/værelset ikke, eller fraflyttes den før lejemålet udløber, har kunden ingen krav på refusion.

Afbestillingsforsikring:

FerieLogi anbefaler stærkt, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker alle situationer, herunder også afbestilling, der begrundes i "Corona-situationen". Mange forsikringsselskaber tilbyder afbestillingsforsikringer, sædvanligvis i forbindelse med en rejseforsikring eller gennem din bank. Det anbefales derfor at tage kontakt til et forsikringsselskab eller din bank angående afbestillingsforsikring. 

FerieLogis forpligtelse vedrørende databeskyttelse

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige: FerieLogi, Liselejevej 5, 9270 Klarup. - Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@ferielogi.dk.

FerieLogi behandler de persondata, der er nødvendige for, at en lejeaftale kan indgåes. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, boligønske, lejeperiode og lejebetaling. Herudover bruger FerieLogi nogle data til statistiske formål, så som oversigt over, hvilke ferieboliger, der er udlejet, hvilke kunder, der har betalt leje, hvilken egn kunderne kommer fra. Endvidere bruger FerieLogi statistikken til at finde ud af, hvilken kunde, der har indbetalt leje, men som har glemt at oplyse navn eller bookingnummer.

FerieLogi skal oplyse, at kundens navn videregives til ejeren af ferieboligen. Herudover videregives ingen oplysninger.

FerieLogi bibeholder persondata i den periode, det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til lovgivningen. Herefter slettes de.

 

FerieLogis alm. betingelser pr. 01/09 2020

 

 

Accepter cookies

Dette website benytter cookies til statistikker, som bl.a. anvendes til forbedring af hjemmesiden. 

KONTAKTINFORMATIONER

FerieLogi.dk
Liselejevej 5
DK-9270 Klarup
TLF.: (+45) 98 34 11 20 
 info@ferielogi.dk 

CVR. NR.: 29293139

ÅBNINGSTIDER KONTORET

Åbent for telefoniske henvendelser:
man - tors 9.00-19.00; fredag 9.00-17.00

Lejebetingelser

Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening nr. A0197