Tlf. 98 34 11 20
Leje- og betalingsbetingelser

FERIELOGI.DK : Om FerieLogi : Betaling : Betingelser for leje af feriebolig hos FerieLogi.dk

Betingelser for leje af feriebolig hos FerieLogi.dk

1. FerieLogi som formidler
FerieLogi formidler udlejning af ferieboliger, der ejes af selvtændige, private ejendomsejere. FerieLogi ejer således ikke selv de enkelte ferieboliger, men stiller alene en feriebolig til rådighed for dig på vegne af ferieboligens ejer.

2. Lejebetingelser
Det på fakturaen angivne antal personer og antal ferieboliger er gældende. Den lejede feriebolig eller hotelværelse må under ingen omstændigheder bebos af flere personer end det antal, der er aftalt med FerieLogi.dk og anført på fakturaen.

3. Lejers  ansvar
3.1 Lejer er forpligtet til at behandle boligen med alt, hvad dertil hører, ordentligt og på behørig måde og hæfter for alle skader, som denne og ledsagende personer måtte forårsage.
3.2 Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i ordentlig stand.
3.3  Selv om der er betalt for slutrengøring, eller slutrengøring er inkluderet i lejen, fritager det ikke lejer for forpligtelsen til at rydde op i ferieboligen, herunder ordne opvask, tømme køleskab og skraldespand, rengøre bageovn og udendørs grill inden afrejse. 
3.4 Lejer er ansvarlig for, at denne samt ledsagende personer ikke er til gene for ferieboligens naboer eller øvrige omgivelser.
3.5 Såfremt lejer eller ledsagende personer udviser grov adfærd begået uagtsomt eller med fortsæt, forbeholder FerieLogi eller ferieboligejeren/hotelejeren sig ret til uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. FerieLogi vil i givet fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hele eller dele af lejebeløbet.
3.6  Det er ikke tilladt at ryge i ferieboligen eller i ferieejendommen med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke tidligere kan have været røget i ferieboligen eller i ejendommen

4. Medbringelse af hund
4.1 I nogle ferieboliger er husdyr ikke tilladt. FerieLogi eller ferieboligejeren kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i ferieboligen.
4.2 FerieLogi og ferieboligejeren påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte ferieboliger.
4.3 Hund eller andet kæledyr må kun medbringes, når det på forhånd er aftalt med FerieLogi.
4.4 En medbragt hund skal overholde de instrukser, som ferieboligejeren fastsætter. - Det betyder bl.a. at hunden ikke må være i møblerne og sengene. Hunden må heller ikke efterlades alene i boligen, såfremt den gør til gene for naboer og omgivelser, eller såfremt den reagerer ved at lave skade på døre, vægge, møbler eller andet.  

5. FerieLogis ansvar i forskellige situationer
5.1 FerieLogis ansvar i forbindelse med evt. mangler ved boligen eller dens udstyr, konstateret efter lejerens indflytning i boligen
5.1.1 Hvis der ved ankomst til boligen eller under opholdet i boligen konstateres mangler ved boligen eller dens udstyr set i forhold til, hvad der er lovet på FerieLogis hjemmeside, vil boligejeren eller FerieLogi tage initiativ til afhjælpning af manglen.
5.1.2 Evt. reklamation over mangel ved boligen eller dens udstyr skal rettes til ejeren af ferieboligen eller til FerieLogi på tlf. 98341120 inden et døgn efter, at manglen er opdaget, således at afhjælpning kan ske på stedet. I modsat fald kan FerieLogi.dk ikke holdes ansvarlig.
5.1.3 Lejeren er i tilfælde af reklamation forpligtet til at give ejeren af boligen en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre en mangel.
5.1.4 Er der tale om en så væsentlig mangel, at boligen bliver ubrugelig og må fraflyttes, fordi afhjælping ikke er mulig, yder FerieLogi erstatning.
Hvorvidt der er tale om en så væsentlig mangel ved ferieboligen, at den må anses for at være ubeboelig til ferieformål, er et vurderingsspørgsmål, der foretages og afgøres af FerieLogi.
Der er ikke nogen bestemt facitliste for, hvornår en mangel må anses for at være så betydningsfuld, at den af FerieLogi vil blive kategoriseret som tilstrækkelig væsentlig til, at boligen bliver ubeboelig til ferieformål. Det skal i den sammenhæng eksempelvis nævnes, at hvis en opvaskemaskine går i stykker, da vil dette ikke blive betragtet som værende tilstrækkeligt til, at boligen anses for at være ubeboelig til ferieformål. 
5.1.5 For at opnå erstatning for en så væsentlig mangel, at boligen må anses for at være ubeboelig til ferieformål, fordi afhjælpning ikke har været mulig, er det en forudsætning, at lejer drøfter problemet direkte med FerieLogi og at de afhjælpende initiativer, der efterfølgende iværksættes, er aftalt med FerieLogi. Hvis der ikke foreligger en aftale med FerieLogi, yder FerieLogi ingen erstatning.
Den erstatning, som kan blive følgen af en så væsentlig mangel, at ferieboligen skal fraflyttes, vil bestå i, at FerieLogi forsøger at finde en passende erstatningsbolig, som lejer vil være tilfreds med i resten af den aftalte lejeperiode. Såfremt denne erstatningsbolig er billigere end den oprindeligt lejede bolig, tilbagebetales lejeforskellen. Hvis det ikke kan lade sig gøre for FerieLogi at finde en passende erstatningsbolig, som lejer vil være tilfreds med, tilbagebetales lejerens lejebetaling forholdsvis efter det antal dage, som lejer har beboet boligen i lejeperioden. 
Herudover er FerieLogi ikke erstatningspligtig.

5.2 FerieLogis ansvar i forbindelse med forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen
5.2.1  FerieLogi påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen, f.eks. indførelse/forhøjelse af lokal turistskat, nedlæggelse af lokale butikker, vej- og byggearbejde og lignende.
5.2.2  FerieLogi påtager sig ikke ansvaret for forringelse af ferieopholdet, der f.eks. skyldes klimatiske forhold, støj fra omgivelserne eller ændring af lokale bestemmelser og forordningen som f.eks. lukning af en svømmehal, ændringer i offentlig transport- og trafikforhold, ændrede åbningstider for museer og seværdigheder, butikker og restauranter og lignende.

5.3  FerieLogis ansvar i forbindelse med ophævelse af en lejeaftale forud for lejemålets start som følge af særligt opståede problemer ved ferieboligen eller boligejerens udlejning
5.3.1  I tilfælde af kontraktbrud fra ejeren af ferieboligen eller i tilfælde af at ejeren har begået en ekspeditonsfejl eller givet fejloplysninger eller lignendede, forbeholder FerieLogi sig ret til at ophæve eljeaftalen og tilbagebetale lejen. Skulle lejer imidlertid være interesseret i, at FerieLogi forsøger at finde en alternativ feriebolig, vil FerieLogi påtage sig denne opgave, såfremt det er muligt. Skulle denne sidste feriebolig være billigere end den oprindeligt lejede, vil prisforskellen blive tilbagebetalt.Er ferieboiligen derimod dyrere end den opringeligt lejede bolig, skal lejer betale merudgiften.FerieLogi er ikke erstatningspligtig for yderligere følgevirkninger som følge af ejerens kontraktbrud eller dennes fejl.
5.3.2  Såfremt leje af en feriebolig ikke lader sig gennemføre som følge af, at der er opstået særlige problemer med boligen eller udlejningen af denne - problemer, som FerieLogi ikke har indflydelse på - er FerieLogi berettiget til at ophæve lejeaftalen og straks tilbagebetale kundens indbetalte leje.
Som eksempel på sådanne særligt opståede problemer ved gennemførelse af lejemålet kan nævnes, at ejeren af boligen sælger sin ejendom, eller at ejeren dør, og ingen ønsker at videreføre boligudlejningen, En anden årsag kan eksempelvis være, at ejeren af boligen ikke magter at varetage udlejningsopgaven på grund af f.eks. opstået sygdom eller på grund af dødsfald hos nærtstående eller på grund af anden tyngende årsag og derfor ønsker at ophøre med udlejning af boligen, midlertidigt eller varigt.
Af andre særlige problemer for gennemførelse af lejemålet kan eksempelvis også nævnes, at boligen er blevet udsat for brandskade eller vandskade eller andre skader på ejendommen eller i dens installationer og udstyr, eller at vandforsynigen, el-forsyningen eller opvarmning af bolig og brugsvand er ude af funktion.
Ud over at tilbagebetale lejers indbetalte leje i de stituationer, hvor leje af en bolig ikke lader sig gennemføre, jvf.punkt 5.3.2, er FerieLogi ikke yderligere erstatningspligtig, men FerieLogi vil gerne være behjælpelig med at finde en evt. erstatningsbolig.

5.4  Force Majeure

5.4.1 I tilfælde af problemer, der relaterer sig til Force Majeure-begivenheder eller usædvanlige begivenheder eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, som FerieLogi ikke har indflydelse på, og som vanskeliggør det betydeligt, eller gør det umuligt for FerieLogi at gennemføre udlejningen af ferieboligen, er FerieLogi berettiget til at annullere lejeaftalen.
Som eksempel på de begivenheder, der kan føre til en annullering af lejemålet, kan eksempelvis nævnes krig, jordskælv, skovbrande, natur- og forureningskatastrofer, oversvømmelser, laviner, snekaos og andre usædvanlige vejrfænomener samt tillige også om epidemier og pandemier. Endvidere kan det eksempelvis også dreje sig om grænselukning eller om situationer, hvor Udenrigsministeriet eller anden myndighed fraråder alle unødvendige rejser, eller myndighederne fastsætter bebyrdende karantænebestemmelser. Ydermere kan der som eksempel nævnes ekstraordinære trafikforhold, strejke, lockout og lignende, som FerieLogi ikke kunne forudse ved lejemålets indgåelse. 
5.4.2  Som følge af at FerieLogi ikke er ansvarlig for force majeure-begivenheder eller udsædvanlige begivenheder eller ekstraordinære begivenheder og omstændigheder, som omtalt under punkt 5.4.1, er FerieLogi ikke ansvarlig og erstatningspligtig over for lejer for de ulemper, som lejer vil kunne komme ud for. i tilfælde af, at FerieLogi bliver nødsaget til at annullere lejemålet. Dette betyder for lejer, at denne - økonomisk set - bliver stillet på samme måde, som hvis lejer selv havde afbestilt lejemålet jvf. afbestillingsreglerne i afsnit 10.
5.4.3  Hvis lejemålet er påbegyndt, og der opstår de under punkt 5.4.1 nævnte situationer med force majeure-begivenheder eller force majeure-lignende hændelser eller usædvanlige eller ekstraordinære begivenheder, er FerieLogi ikke ansvarlig og erstatningspligtig over for lejer for de ulemper, som lejer vil kunne komme ud for. Dette gælder, hvad enten lejer vælger at afbryde lejemålet eller at gennemføre lejemålet under vanskelige og forringede forhold.

5.4.4  FerieLogi er uden ansvar for ændringer og/eller aflysninger på grund af force majeure eller force majeure-lignende hændelser, som FerieLogi ved lejeaftalens indgåelse ikke har kunnet forudse, og dette indebærer, at FerieLogi ikke yder erstatning, såfremt lejer afbestiller et ferieophold under henvisning hertil.
5.4.5  Hvis lejer ønsker at afmelde et ferieophold under henvisning til force majeure-begivenheder eller som følge af ekstraordinære eller usædvanlige begivenheder, så gælder FerieLogis almindelige afbestillingsregler jvf. afsnit 10, hvor der skelnes imellem, om en afbestilling sker før eller efter, der er 60 dage til starten af lejeperioden.
5.4.6  For at afbøde de økonomiske følgevirkninger, som afmelding af et lejemål kan give anledning til for lejeren i disse særlige situationer, vil FerieLogi tilstræbe, at lejer ikke får et tab, eller at det minimeres mest muligt. Dette vil FerieLogi søge opnået ved forhandling med ejeren af ferieboligen, således at et aftalt lejemål, der ikke kan gennemføres, i stedet kan udskydes til et senere tidspunkt, der måtte passe lejer. Hvis en sådan aftale opnås, vil lejeren ikke miste sit indbetalte beløb, men i stedet få et tilgodebevis fra FerieLogi til brug for leje af samme feriebolig eller en anden bolig på samme sted.
5.4.7 FerieLogi anbefaler, at man følger Udenrigsministeriet rejsevejledninger på deres hjemmeside https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger . I tilfælde af ændrede rejsevejledninger henvises til FerieLogi's generelle betingelser om afbestilling (afsnit 10). Da FerieLogi.dk ikke sælger pakkerejser, gælder særreglerne for pakkerejse ikke for FerieLogi.

6. Internet
6.1 Det skal indledningsvis påpeges, at anvendelse af internettet på feriestedet naturligvis skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.
6.2 Selv om der i beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside er oplyst, at ferieboligen har internetforbindelse, må FerieLogi.dk tage det forbehold, at internettet kan svigte. For de fleste brugere af internettet er det en velkendt sag, at der kan opstå problemer med internetforbindelsen, specielt for trådløst internet og WiFi over hotspot. Det gælder generelt, at signalet kan svinge i kvalitet, og undertiden helt ophøre. Som følge heraf kan FerieLogi.dk ikke garantere, at en internetforbindelse fungerer tilfredsstillende. FerieLogi.dk påtager sig ikke ansvar for de følgevirkninger, herunder økonomiske, som en utilfredsstillende internetforbindelse måtte give anledning til.

7. Forsikring
FerieLogi påtager sig intet ansvar for lejeren og ledsagende personer i den periode, de bor i ferieboligen eller er under transport til og fra feriestedet. Der er ingen forsikringsdækning for lejere og ledsagere eller deres ejendele. Lejer er selv ansvarlig for person- og tingskade under ferien.

Øvrige betingelser

8. Ekstraudgifter
Af fakturaen og beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside fremgår, hvilke ydelser opholdet indeholder. Øvrige ydelser afregnes direkte med værten på feriestedet. I nogle tyske og østrigske byer opkræves en ”kurskat” på typisk ca. 1-2 euro pr. voksen pr. dag, halvdelen for børn, og nogle steder 0 euro for børn. Denne ”kurskat” skal betales direkte til værten på feriestedet, med mindre andet er aftalt med FerieLogi.

9. Betaling
9.1 Ved bestilling af ferieboligen skal der indbetales et forskud på 25% af det totale fakturabeløb, dog mindst 500 kr. Dette beløb skal betales straks efter, at FerieLogi’s reservationsbekræftelse for den bestilte rejse er modtaget. Restbeløbet, dvs. det totale fakturabeløb minus det indbetalte forskud, skal betales senest 60 dage før lejeperiodens begyndelse. (Der tilsendes ikke ny opkrævning) 
9.2 Ved booking af feriebolig mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse betales det totale fakturabeløb straks efter, at reservationsbekræftelsen fra FerieLogi er modtaget. Det totale fakturabeløb skal altid være betalt inden afrejsedagen. Ved betaling henvises til fakturanummer på reservationsbekræftelsen og fakturaen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Når FerieLogi har modtaget det totale fakturabeløb, tilsendes voucher/lejebevis.
Såfremt lejen betales ved overførsel fra udlandet, skal samtlige udgifter i forbindelse med bankoverførslen betales af kunden. 

10. Afbestilling

10.1 Afbestilling 60 dage eller mere før lejeperiodens begyndelse:
Ved afbestilling af bookingen 60 dage eller mere før lejeperiodens begyndelse opkræves 25% af lejeudgiften - dog mindst 500 kr. Evt. indbetalt restleje returneres til kunden.

10.2 Afbestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse:

Ved afbestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse fortabes det indbetalte beløb, men hvis det lykkes FerieLogi at genudleje den bestilte feriebolig, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, dog med et fradrag på 25% af fakturabeløbet, og min. 500 kr. Se afsnittet med afbestillingsforsikring herunder. 
Hvis ferieboligen er bestilt med et kortere varsel end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, og ferieboligen afmeldes, fortabes det indbetalte beløb ligeledes. FerieLogi vil søge at genudleje den bestilte feriebolig. Såfremt det lykkes, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, dog med et fradrag på 25% af fakturabeløbet - og midst 500 kr. - Se afsnittet med afbestillingsforsikring herunder.

10.3 Fraflytning i lejeperioden

Benyttes ferieboligen ikke, eller fraflyttes den før lejemålet udløber, har lejer ingen krav på refusion.
10.4 Afbestillingsforsikring
FerieLogi anbefaler stærkt, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker alle situationer. Mange forsikringsselskaber tilbyder afbestillingsforsikring, sædvanligvis i forbindelse med en rejseforsikring eller gennem din bank. Det anbefales derfor at tage kontakt til et forsikringsselskab eller bank angående en afbestillingsforsikring.

11. Ændring af lejeforhold
Det er muligt at ændre en fuldt betalt booking frem til 60 dage før lejeperiodens begyndelse mod et gebyr på kr. 99,00. Er der under 60 dage til lejeperiodens start, vil det normalt ikke være muligt at foretage ombooking af indgået lejeaftale. 

12. FerieLogi's forpligtelse vedrørende databeskyttelse
I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige: FerieLogi, Liselejevej 5, 9270 Klarup. - Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@ferielogi.dk . FerieLogi behandler de persondata, der er nødvendige for, at en lejeaftale kan indgåes. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, boligønske, lejeperiode og lejebetaling. Herudover bruger FerieLogi nogle data til statistiske formål, så som oversigt over, hvilke ferieboliger, der er udlejet, hvilke kunder, der har betalt leje, hvilken egn kunderne kommer fra. FerieLogi bibeholder persondata i den periode, det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til lovgivningen. Herefter slettes de.

Læs om FerieLogi's privatlivspolitik

Læs om FerieLogi's persondatapolitik

 

Accepter cookies

Dette website benytter cookies. 

98 34 11 20 
info@ferielogi.dk 
mandag - fredag 9 - 16

FerieLogi.dk
Liselejevej 5
9270 Klarup
100% dansk